Materiale părinți / Elternmaterialien

Organigrama unității:

ORGANIGRAMA ŞCOLII GIMNAZIALE ,,ION LUCA CARAGIALE,, 2022-2023

Informare părinți – început an scolar 2022-2023

COMITETE DE PARINTI

Comitete parinti 2023-2024 presedinti

Comitet de părinți în școală – roluri importante

Comitete părinți – limite

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR

Presedinte: VĂJOAICA CLAUDIA 

ÎNTÂLNIRILE CU PĂRINȚII 

Subiecte abordate de direcțiune cu comitetele reprezentative ale părinților pe școală

Invitație Consiliul reprezentativ al părinţilor.. septembrie

Minuta sedinta 28.09.2022 Adunarea Parintilor

Invitație Consiliul reprezentativ al părinţilor martie

Minuta sedinta 14.03.2023 Adunarea Parintilor

Consiliere si orientare 2022-2023

ORAR Consiliere si orientare 2022-2023 primar

ORAR Consiliere si orientare 2022-2023 gimnaziu

Documente / informații de interes

Contract donatie – model

Limitele implicării părinților în școală

Numire învăţătorilor si diriginti 2022-2023

Sinteza catalog electronic

SDS SINTEZĂ norme metodologice desfasurare program pilot activitati remediale

Atenție: 

  1. Referitor la motivarea absentelor, conform art. 94, ROFUIP – lunar se verifica absentele motivate/nemotivate apartinand elevilor ce primesc burse. ,, ART. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție. (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. (3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. (4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/ certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. (5) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ. (6) Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte păstrează la sediul unității de învățământ, pe tot parcursul anului şcolar, actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului. (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. (8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.,,
  2.  https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/motivare-absente-elevi-procedura-si-model-de-cerere-pentru-parinti-10636.html 
  3. Drepturile si obligatiile parintilor. „Prescolarii/ elevii din clasele primare trebuie insotiti pana la intrarea in scoala/gradinita” – https://www.portalinvatamant.ro/articole/regulamente-27/parintii-elevilor-ce-drepturi-si-obligatii-au-cel-putin-o-data-pe-luna-trebuie-sa-ia-legatura-cu-invatatorul-sau-dirigintele-11002.html

Rezultatele chestionarului referitor la consultarea părinților privind modificările propuse în Regulamentul de Organizare și Funcționare  al școlii – Rezultate_chestionar_consultare_parinti_ROF_Caragiale_2023

Percepția părinților referitoare la cursuri online ( analiza)- Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu (decembrie 2020):

Prezentare raport chestionare privind percepția părinților – Ion Luca Caragiale

RAPORT primar Chestionar privind percepția părinților cursuri online

RAPORT gimnaziu Chestionar privind percepția părinților cursuri online

 

Întâlniri ale Consiliului Reprezentativ al Părinților din Școala Gimnazială ,,I. L. Caragiale,, Sibiu

http://sc16caragiale.ro/2017/05/18/in-atentia-presedintilor-comitetelor-de-parinti-al-claselor-din-scoala-gimnaziala-i-l-caragiale-din-sibiu/

http://sc16caragiale.ro/2018/05/10/in-atentia-presedintilor-comitetelor-de-parinti/

http://sc16caragiale.ro/2018/09/25/intalnirea-consiliului-reprezentativ-al-parintilor-din-scoala-gimnaziala-i-l-caragiale-sibiu/

http://sc16caragiale.ro/2019/02/16/intalnirea-consiliului-reprezentativ-al-parintilor-din-scoala-gimnaziala-i-l-caragiale-sibiu-2/

http://sc16caragiale.ro/2019/09/23/consiliul-reprezentativ-al-parintilor-din-scoala-gimnaziala-i-l-caragiale-sibiu/

http://sc16caragiale.ro/2020/09/26/consiliul-reprezentativ-al-parintilor/