Documente solicitate

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere – CERERE-TIP_CLS_PRG_2024_ETAPA_I
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Atentie!!!

Ordinul 4.019/2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 , Articolul 13

(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

Model declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 – Declarație pe propria raspundere CP 2024 

Informații privind evaluarea psihosomatică (CJRAE)

adresa ISJ_CJRAE 2024

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie— 10 aprilie 2024

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Anunt evaluare nivel de dezvoltare copii care nu au frecventat gradinita sau au venit din strainatate

Model cerere, prevăzută în anexa nr. 2Cerere evaluarea nivelului de dezvoltare

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și care s-au întors din străinătate.