Despre şcoală /Über unsere schule

MOTTO:

Über uns MOTTO:

” O şcoală pentru comunitatea locală, naţională şi europeană.”

„Eine Schule für die lokale, nationale und europäische Gemeinschaft”

VIZIUNEA / VISION

O școală comunitară deschisă, sigură și de încredere unde învățăm împreună și obținem competențele necesare pentru viitor. O școală europeană credibilă, responsabilă și centrată pe învățare, care oferă oportunități educaționale și speranța unui viitor mai bun pentru întreaga comunitate. Promovăm cultura învățării în școală și comunitate alături de o echipă de dascăli dăruiți și profesioniști.

Eine offene, sichere und zuverlässige Gemeinschaftsschule, in der wir gemeinsam lernen und die Kompetenzen erwerben, die für die Zukunft nötig sind. Eine glaubwürdige, verantwortungsbewusste und lernorientierte europäische Schule, die Bildungsmöglichkeiten und Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die gesamte Gemeinschaft bietet. Wir fördern die Lernkultur in der Schule und in der Gesellschaft mit einem Team von engagierten und professionellen Lehrern.

 MISIUNEA ŞCOLII /AUFTRAG DER SCHULE

Școala noastră creează permanent oportunități comune de învățare, prin colaborarea directă a tuturor factorilor educaționali la nivel comunitar, crește eficiența prin digitalizare, diversifică actul de învățare, inovează un ambient școlar stimulativ și dezvoltă un centru educativ comunitar. Personalul şcolii împreună cu familia acționează responsabil, participă la procesul de învățare-instruire-evaluare, ajută și încurajează elevii în școală și în afara acesteia să îşi descopere capacităţile şi talentele, să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse la finalul ciclului de școlarizare.

Unsere Schule schafft durch die direkte Zusammenarbeit aller Bildungsfaktoren auf kommunaler Ebene dauerhaft gemeinsame Lernmöglichkeiten, steigert die Effizienz durch Digitalisierung, diversifiziert den Lernprozess, innoviert ein anregendes Schulumfeld und entwickelt ein kommunales Bildungszentrum. Das Schulpersonal zusammen mit der Familie handeln verantwortungsvoll, beteiligen sich am Lern-Lehr-Bewertungsprozess, helfen und ermutigen Schüler in und außerhalb der Schule, ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken, um Flexibilität und Fähigkeit zur Integration in verschiedene Umgebungen am Ende des Schulzyklus zu demonstrieren.

  OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2021-2025 /

ZIELSETZUNG FÜR DIE ZEITSPANNE 2021-2025

T.1. Dezvoltarea procesului de învățare-instruire pentru toți actorii educaționali

OPŢIUNI STRATEGICE:

Oportunități comune diversificate de învățare;

Formarea și dezvoltarea resursei umane (formare și consiliere);

Dezvoltarea competențelor transversale țintind profilul de formare al absolventului de nivel primar și nivel gimnazial

Dezvoltarea/ îmbunătățirea învățării în contexe diverse (pauzelor școlare, open-doors, ateliere, pedagogie muzeală, săptămâni tematice)             

Z1: Entwicklung des Lern-Lehr-Prozesses für alle Bildungsbeteiligten

STRATEGISCHE MÖGLICHKEITEN:

Vielfältige gemeinsame Lernmöglichkeiten;

Die Ausbildung und Entwicklung des Personalwesens (Ausbildung und Beratung);

Entwicklung von Querschnittskompetenzen, die auf das Ausbildungsprofil des Grund- und Gymnasialschulabsolventen abzielen;

Entwicklung/Verbesserung des Lernens in verschiedenen Kontexten (Schulpasuen, open-doors Aktivitäten, Workshops, Museumspädagogik, Themenwochen)

T.2. Îmbunătățirea culturii evaluării pentru toți beneficiarii învățării

OPŢIUNI STRATEGICE:

Diversificarea și îmbunătățirea activităților de evaluare;

Digitalizarea instrumentelor folosite în evaluare, centralizare și interpretare a datelor (introducerea catalogului digital, noi aplicatii folosite);

Feedback periodic diversificat pentru toți angajații (să ne cunoaștem impactul la clasă, în școală și comunitate)                                                         

Z2: Verbesserung der Bewertungskultur für alle Lernbegünstigten;

STRATEGISCHE MÖGLICHKEITEN:

Diversifizierung und Verbesserung der Bewertungsaktivitäten;

Digitalisierung von Auswertungsinstrumenten, Zentralisierung und Interpretation von Daten (Einführung digitaler Katalog, Nutzung neuer Apps);

Regelmäßiges abwechslungsreiches Feedback für alle Mitarbeiter (um unsere Wirkung im Klassenzimmer, in der Schule und in der Gemeinde zu kennen)
T.3. Consolidarea/menținerea și creșterea dimensiunii europene în privința resurselor umane, materiale, financiare, curriculare, tehnologice și digitale

OPŢIUNI STRATEGICE:     

Obținerea acreditării Erasmus pentru școală în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027;

Schimbul de bune practici prin intermediul elevilor si cadrelor didactice participante la mobilitățile Erasmus/la cursuri de formare;

Implicarea cadrelor didactice în dotarea școlii cu resurse educaționale;

Întărirea culturii responsabilității comune prin asumarea coordonării și/sau realizării de activități educative la nivel de clasă, școală și comunitate locală;

Descoperirea, înțelegerea și aplicarea de noi inovații tehnologice în activitatea didactică;

Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronica.

Z3: Stärkung/Aufrechterhaltung und Ausbau der europäischen Dimension bezüglich des Personalwesens; materieller, finanzieller, lehrplanmäßiger, technologischer und digitaler Ressourcen;

STRATEGISCHE MÖGLICHKEITEN:

Erhalt der Erasmus-Akkreditierung für die Schule im Rahmen des Programms Erasmus + 2021-2027;

Austausch bewährter Verfahren durch Studenten und Lehrkräfte, die an Erasmus-Mobilitäts-/Schulungskursen teilnehmen;

Einbeziehung der Lehrkräfte in die Ausstattung der Schule mit Bildungsressourcen;

Stärkung der Kultur der gemeinsamen Verantwortung durch Übernahme der Koordination und/oder Durchführung von Bildungsaktivitäten auf Klassen-, Schul- und Gemeindeebene;

Entdeckung, Verständnis und Anwendung neuer technologischer Innovationen in der Lehre;

Aufrechterhaltung und Modernisierung der technisch-materiellen Basis und Verallgemeinerung des Zugangs zu elektronischen Informationen.
T.4. Implicarea școlii în viața comunității locale și atragerea comunității în școală

OPŢIUNI STRATEGICE:

Creșterea nivelului de satisfacție la nivelul comunității față de serviciile educaționale oferite;

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea (o implicare eficientă a părinților, instituțiilor locale, ONG-urilor în sprijinirea școlilor);

Dezvoltarea relațiilor pozitive cu părinții;

Creșterea numărului de activități comune școală-comunitate și comunitate-școală                                                              

Z4: Einbeziehung der Schule in das Leben der lokalen Gemeinschaft und Anwerbung der Gemeinschaft;

STRATEGISCHE MÖGLICHKEITEN:

Steigerung der Zufriedenheit auf Gemeindeebene mit den angebotenen Bildungsdienstleistungen;

Entwicklung kooperativer Beziehungen mit der Gemeinde (effektive Beteiligung von Eltern, lokalen Institutionen, NGOs bei der Unterstützung von Schulen);

Entwicklung positiver Beziehungen zu den Eltern;

Erhöhung der Anzahl gemeinsamer Aktivitäten Schule-Gemeinde und Gemeinschaft-Schule
T.5. Reorganizarea managementului intern în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

OPŢIUNI STRATEGICE:                                                                                                                                                                                                             

Îmbunătățirea securității fizice, digitale, sanitare oferită de școală pentru elevi și angajați;

Autonomia curriculara, educațională și decizională asumată a compartimentelor și comisiilor școlare;

Asigurarea coerenței, motivației, implicării în colectivul didactic și în clasele de elevi prin responsabilizarea directă;

Realizarea și sprijinirea de grupuri-pilot (echipe de strategie) pentru adoptarea și implementarea de practici și/sau idei inovative în domeniul educațional

Z5: Umstrukturierung der internen Verwaltung, um die Aktivitäten wirksamer zu gestalten und an die von den Begünstigten geäußerten Bedürfnisse anzupassen

STRATEGISCHE MÖGLICHKEITEN:

Verbesserung der physischen, digitalen und gesundheitlichen Sicherheit, die von der Schule für Schüler und Mitarbeiter bereitgestellt wird;

Angenommene Lehrplan-, Bildungs- und Entscheidungsautonomie der Schulabteilungen und -kommissionen;

Gewährleistung von Kohärenz, Motivation, Einbindung in das Lehrpersonal und in den Unterricht der Studierenden durch direkte Rechenschaftspflicht;

Entwicklung und Unterstützung von Pilotgruppen (Strategieteams) zur Annahme und Umsetzung innovativer Praktiken und / oder Ideen im Bildungsbereich