Despre şcoală /Über unsere schule

MOTTO:

Über uns MOTTO:

” O şcoală pentru comunitatea locală, naţională şi europeană.”

„Eine Schule für die lokale, nationale und europäische Gemeinschaft”

VIZIUNEA / VISION

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

Wir nehmen uns vor die Erziehungsqualität zu erhöhen, dadurch, dass wir europäische Werte und alle sozialen Partner der Schule in einer verantwortungsvollen und effektiven Wechselbeziehung setzen.

 MISIUNEA ŞCOLII /AUFTRAG DER SCHULE

Şcoala Gimnazială „I.L.Caragiale”din Sibiu promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

Die Gymnasialschule „I. L. Caragiale” Hermannstadt engagiert sich, den Schülern einen hochwertigen Lernprozess im Einklang mit der lokalen Gemeinschaft anzubieten. Jedem Schüler wird die Möglichkeit gegeben, sich die eigene Persönlichkeit harmonievoll, eigenständig und kreativ zu entwickeln. So wird jeder Schüler für seine Weiterbildung vorbereitet und als europäischer Bürger wird er sich leicht an den Herausforderungen der modernen und sich immer ändernden Gesellschaft anpassen können.

Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a avea competențe, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice.

Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

Unser Auftrag als Schule lässt sich sowohl aus der Vision unserer Zielgruppe als auch aus dem Erziehungsbedarf der Gemeinde ersachließen, wobei wir Rücksicht auf vorliegende Ressourcen nehmen.

Wir möchten dem Kompetenzbedarf jedes Schülers dadurch entgegenkommen, dass wir jedes Individuum dazu fördern Initiative zu übernehmen und dass unsere didaktische Aktivität innovativ ist.

Egal welcher intellektuellen, minderheitlichen, religiösen oder sonstigen Herkunft, bieten wir jedem Schüler individuell angepasste Lernstrategien, die den Lernprozess erleichtern. Außerdem ist unsere Schule ein Ort der inklusiven Erziehung.

ŢINTE STRATEGICE  ALE ȘCOLII  GIMNAZIALE ,,I. L. CARAGIALE,, DIN SIBIU PENTRU  PERIOADA 2017-2021

ZIELSETZUNG DER GYMNASIALSCHULE „I. L. CARAGIALE HERMANNSTADT FÜR DIE ZEITSPANNE 2017-2021

T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;

Z1: Eine erhöhte Qualität des Lehrprozesses zu erreichen, die den Schülern eine harmonische Entwicklung der Persönlichkeit ermöglicht und ihre Kompetenzen im demokratischen Sinne der Gesellscahft weiterbildet und entwickelt.
T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;

Z2: Die Versorgung mit angemessenen Studiums- und Sicherheitsbedingungen, die dem hochwertigen Lehr- und Lernprozess nötig sind.
T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;

Z3: Ein erhöhtes Intersse an den Erziehungsaktivitäten sowohl seitens der Schüler als auch der Lehrkräfte zu erhalten, die dazu beitragen, dass die Schüler verantwortungsvolle Bürger werden und sich mit demokratischen Themen auseinandersetzen können.
T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

Z4: Das Anpassen des Schulmanagements an das Schul- und Klassenniveau um wirksame und kindgemäße Schulaktivitäten zu erzielen.
T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

Z5: Das Fördern des europäischen Ausmaßes der Schule durch Aufnahme von Projekten und lokalen, nationalen und europäischen Partnerschaften.